22 กันยายน 2564
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
   
10  11 
12  13  14  15  16  17  18 
19  20  21  22  23  24  25 
26  27  28  29  30     
             
 Thesis

รายการผลิตภัณฑ์ใหม่

กลุ่มที่ 1 สารกำจัดแมลง
 
ลำดับที่ ชื่อสามัญ ชื่อการค้า
1 Abametin +Acetamiprid 1.5% EC อารีน่า บลู
2 Deltamethrin 3% EC คานิ
3 Chorpyrifos  40% EC เออร์ลี่ 40
4 Abamectin  1.8% EC อารีน่า
5 Fenobucarb 50% EC เบนการ์ด
6 Pyridaben  20% WP ไรแอนท์
7 Cabosulfan  20% EC เดลล์
8 Cartap Hydrochoride  4% G ฟ๊อกซ์แทป 4 จี
9 Cartap Hydrochoride  50% SP คาร์แทป 50 เอสพี
10 Acetamiprid  20% SP ไฮเดน 20 เอสพี
11 Imidacloprid  70% WG ฟ๊อกซ์ด้า 70
12 Lambda-Cyhalothrin  2.5% EC เซโลทิน
13 Acetamiprid 20% SL เซนซ่า 200
14 Pirmiphos-methyl  50% EC เจอแมน 50
15 Metaldehyde 5% GB คิลบิล 5 จี
16 Emamectin benzoate 1.92% EC ซาโตะ
17 Emamectin benzoate 5% WG ฟ๊อกซ์ม่า  5  จี
18 Fipronil  80% WG ฟ๊อกซ์โปรนิล 80
19 Emidacloprid 60% FS ฟ๊อกซ์แทค 60 เอฟเอส
20 Chlorothalonil  50% SC ฟ๊อกซ์โคนิล 50 เอสซี
21 Imidacloprid  10% SL ฟ๊อกซ์อิมิดา 10
22 Buprofezin  40% SC ฟ๊อกซ์บูโพร 40
 
กลุ่มที่ 2 สารป้องกันและกำจัดโรคพืช
 
ลำดับที่ ชื่อสามัญ ชื่อการค้า
1 Axozystrobin  25% SC ดาซานี่
2 Difenoconazole + Propicinazole  30% SC โมมิว 300
3 Ethephon  52% SL อิวาตะ 52
4 Paclobutrazol  15% WP แกรนด์เวีย 15
5 Dimethomorph 50% WG ฟ๊อกซ์โทมอร์ฟ 50
6 Validamycin 6% SL ซีนอน
7 Hexzaconazole 5% เอกนาโซล 5 เอสซี
8 Tricyclazole 75% WP เฮย์ 75
9 Propiconazole + Prochloraz 49% EC โอกามิ
10 Fosetyl-aluminium 80% WG ลาวาน่า
11 Cymoxanil + Mancozeb 8+64% WP บรูโน
 
กลุ่มที่ 3 สารกำจัดวัชพืช
 
ลำดับที่ ชื่อสามัญ ชื่อการค้า
1 Glufoxinaate-ammonium 15% SL ฟ๊อกซ์ซิเนท-เอ็กซ์
2 Diuron 80% SC ฟ๊อกซ์ยูรอน
3 Quinclorac 50% WP มาจิ 50
4 Quinclorac  25% WP ทาเบรุ 25 เอสซี
5 Bispyribac sodium 10% SC ฟ๊อกซ์มินี่
6 Glyphosate-isopropylammonium  48%  SL ม้าศึก
7 Paraquat dichloride 27.6% SL ฟ๊อกซ์โซน
8 Butachlor  60% EC ทาเลนท์ 60
9 Bensulfuron –methyl  10% WP เบนเฟ่น 10
10 Ametryn  80% WP อามีทรีน 80
11 Oxadiazon 25% EC ฟ๊อกซ์อาซอน
12 2,4-D dimethylammonium 84% SL ฟ๊อกซ์อามีน 84
13 Pretilachlor  50% EC เทนเดอร์ 300 อีซี
14 Haloxyfop-P-methyl 10.8% W/V EC เฮโลการ์ด
15 Ametryn 50% SC อะมีทรีน 50 เอสซี
16 Butachlor + Propanil 35+35% EC คอนการ์ด 70
 

Copyright by adminfoxformulate
Engine by MAKEWEBEASY